Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ υποστηρίζει το έργο της απεξάρτησης και αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:Photos-6_1024_691

  • την παρακολούθηση του προφίλ των εξυπηρετουμένων,
  • τη διερεύνηση βασικών τομέων της ζωής όσων εισάγονται στις Θεραπευτικές Κοινότητες,
  • τη συνολική καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κλινικών στοιχείων του Προγράμματος σε μηνιαία και ετήσια βάση,
  • την αξιολόγηση των λειτουργιών του Προγράμματος,
  • τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Θεραπευτικού Προγράμματος,
  • τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης,
  • την έρευνα δράσης για την εκτίμηση αναγκών και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων,
  • τη συλλογή και παροχή στοιχείων για τον επιπολασμό των μολυσματικών ασθενειών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος εντάσσεται και η εποπτεία επαγγελματιών που εμπλέκονται στις δράσεις του είτε ως ασκούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι εθελοντές.